Een gedicht plaatsen?
Home

TERUGBLIK VAN EEN DANKBAAR KIND VAN GOD.Aan de avond van een zeer onstuimig levensta je stil bij wat Yeshua heeft gegeven.
Het begon al heel vroeg in mijn jonge jarentoen een bom ontplofte die mij niet wou sparen.

Ik lag als verstijfd tegen een houten beschotscherven sloegen rondom mij inalles kapot.
Hete scherven sistenwerden pluimpjes van rookik trilde van angst en was compleet van de kook.

Toen de aanval voorbij waslag ik daar nog heel evenik zag dakpannen en glaszelf lag ik nog te beven.
Overal gatenmaar niet één waar ik toen lagdit was duidelijk Zijn Hand die alles Vermag.

Yeshuamijn Heer was duidelijk iets van planik had daar als jochie totaal geen benul van.
Tijdens een luchtaanvalik lag ziek met wat grieplag er een bomscherf net waar ik zo-even sliep.

Door het geweld was ik uit mijn bed opgestaanwas ik niet bang geweestwas het mij slecht vergaan.
toen ik terug kwam lag daar die nog warme scherf.
die bedoelt waste zorgen voor dood en verderf.

Steeds opnieuwik woonde toen in oorlog's gebiedwas het Yeshua's Hand diemij daar nooit verliet.
Na de oorlogopnieuw terug in Rotterdambegon mijn leven met een praatje op de tram.

't Was met de trambestuurderdie zei:"Beste knulgeloven in God is je reinste flauwe kul.
Ik heb geleerd als je niet bent uitverkorendan is het helemaal uitje bent verloren."

Hij kwam uit een zwaar gereformeerd gezinik uit een verlichte versieen ging er tegen in.
Uit de Openbaring van Johannesjaweldaar staat heel wat andersje gaat niet naar de hel.

Hoe weet jij dat zo zekervertel eens maatjeje predikt nu zeker voor je eigen straatje.
Ik citeerde de volgende tekst uit Openbaringen gaf hem daarmee een zeer goede verklaring.

Geroepengelovig en ook uitverkorenOp.17 vers 14 bzegtzij gaan niét verloren.
Dat was mijn eerste stap op Zijn Weg naar LevenHij hielp mijdoor Zijn beloofde Kracht te geven.

Ook in de oorlogswinter met haar strenge kouhet was met de kerst en iedereen warm eten wou.
Het was er niet voor heel veel mensenwij echter welwe fokten konijnen achter het huis en bewaakten die fel.

Mijn moeder brouwde een heerlijke soep voorafDaarna een konijn en het was werkelijk af.
Na de maaltijd zei mijn moeder toen tegen mij:
"breng jij jouw vriend en zijn ma wat soep met prei."

Wat ik niet wist maar u nu wil laten wetende moeder en mijn vriend hadden niets te eten.
De moeder had haar zoon toch aan tafel gevraagddie keek vragend en voelde zich nogal geplaagd.

Lege borden wat hij zagmaar zijn moeder bad"Heer wilt u onze bede horen"hier in deze stad.
Geef ons wat eten en wij danken u daarvoor wel"
Gods timing is perfectop het "amen" ging de bel.

Mevrouw van Eerde deed open en keek vanaf de overloopze keek mij vragend aan en zei met nog trillende stem:" dag Joop."
Daar stond ik met mijn soep en wat stukjes konijndie mensen smulden heerlijkdit maakt een mens klein.

Ook Markus 16 vers 17 werd werkelijkheid in mijn levenhet door Hem beloofde werd tot genezing gegeven.
Een medewerker werd door een sneltrein aangeredenen zou volgens de artsdie dag uit het leven treden.

Zijn hele bekken lag in stukken gebroken uiteeneen gips korset zou niet meer batenhij was te ver heen.
Ik vroeg de arts of ik hem toch even mocht bezoekenen wat ik daar zielig zag liggen stond niet in boeken.

Ik was daar alleen met dat zwaar gehavende levenen vroeg om wijsheid aan Yeshuawat kon ik geven?
Markus 16:17 kwam toen in mijn gedachten naar bovenik vroeg om genezing en wilde dat ook geloven.

Ik sprak hem toeonder oplegging van mijn handenVader genees deze man en bevrijd hem van banden.
Ik heb toen direct daarna deze kamer verlatenalleen met mijn angstgeen mens om mee te praten.

Die nacht echter gebeurde het grote wonderde man kwam langzaam weer bij en werd gezonder.
Het bekken groeide in haar geheel naar elkaar toehet was een onvoorstelbaar wonder en ik weet hoe.

Dank zij de ingreep van onze Heer en God Yeshualoopt de man weer geheel genezen rondHalleluja.
Ik dank God steeds opnieuw als ik er weer aan denkHij gebruikte mij en dat vond ik een groot geschenk.

Ik was getrouwd met een vrouwwel door mijzelf uitgekozenals ik gedaan had naar Gods Wilwas het nu minnekozen.
Helaas gingen mijn ogen te laat open om weg te lopeneen kindje in de wieg was reeds een feitniets te hopen.

Als goede vader loop je natuurlijk niet wegje blijftzelfs als vrouwtjelief je met van alles het huis uit kijft.
Ik heb dat vele jaren vol gehoudenben steeds gebleventot de kinderen trouwden en daarna de vrijheid herkregen.

De jaren erna was ik mijzelf niet meerwaar was God?
ik deed alles wat niet mochter werd over mij gespot.
In mijn huwelijk ging ik al in de fout met vrouwenzij schreeuwden niet en wilden allemaal van mij houden.

Maar terwille van mijn kinderenging ik daar niet op innu echter was ik vrij en had een hele vlotte vriendin.
Ina was de naam en zij lachte om de Naam Hereschrok mij helemaal wilddit was echt niet te verteren.

Het duurde niet lang met deze dame in het wildeik wees haar eindelijk de deur ondanks dat ze gilde.
Ik raakte aan de drank en zware sigaren of shagwas mijzelf niet meer en gaf iedereen een grote bek.

Ik deed alles wat God verboden hadin relatie'srookte en dronk aan één stuk doorer waren geen spatie's.
Dat was niet waarvoor God mij had gespaard al die jarenHij greep Krachtdadig inik moest mijn krachten vergaren.

Ik ging tegen de grond en het werd zwart voor mijn ogenmijn hart ging tekeer en had voor mij geen mededogen.
Op ziekenzaal kreeg ik de keussterven of bekerenik begreep dat Hij mij nog veelheel veel wilde leren.

Ik gaf opnieuw mijn leven en hartaan Hem in beheerHij is geheel opnieuw mijn Grote verlosser en Heer.
Om Hem te gaan dienengaf Hij als hulp een lieve vrouwdie mij uit liefde verzorgd en die ik graag hebben wou.

Vanuit haar gemeenschap was zij op zoek naar Yeshuaik mocht haar ook bij Hem brengen door Zijn Grote Gena.
Jasamen gaan wij nu verder in dit leven met onze Goden vonden de nieuwe Tora Yeshua gemeente tot slot.

Maar satandie sliep nietvals zijn tanden ontblootmijn vrouw die werd ziek en was op sterven na dood.
Ik vernam in de familie kamer van de specialistendat zij niet meer bij zou komen voor zover zij dit al wisten.

Opnieuw geconfronteerd met een sterven of levenwerd mij door een zuster een gedachte gegeven.
Zalf haar met olie volgens de Jacobus briefdat deed ikals in een droomik had haar zeer lief.

Ik sprak toen daarbij de volgende bede:
'Vaderik zalf Alda in Yeshua's Naamlaat haar toch in goede gezondheid voor ons staan.'
Weer een wonder want God verhoorde die bede.

Zo staan wij nu samen in de dienst van Yeshuaen leven vanuit de door Hem gestelde Thora.

Door Joop Gilhuis

Ingezonden door Joop Gilhuis

Beoordeel dit gedicht

Er is 3 keer gestemd.

Tags

© Copyright 2007 - 2023

Merknamen en domeinnamen eigendom van Internet Ventures Ltd - website via licentie in beheer door Volo Media Ltd